Podmínky užití a Ochrana osobních informací

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek ENIQA s.r.o. (dále jen „Stránky ENIQA“) třetími osobami (dále jen „Podmínky“).
Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek ENIQA s adresou domovské stránky http://www.eniqa.cz je společnost ENIQA s.r.o., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření. Stránky ENIQA jsou určeny pro fyzické a právnické osoby, společnosti, úřady a jiné instituce, které mají zájem o služby provozovatele.

Podmínky užití

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití Stránek ENIQA nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Stránek ENIQA. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv ENIQA s.r.o. a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Stránek ENIQA.

Obsah Stránek ENIQA

Veškerý obsah StránekENIQA slouží pouze pro informaci. Obsah ENIQA byl získán ze zdrojů, které ENIQA s.r.o. považuje za spolehlivé. ENIQA s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah Stránek ENIQA je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na StránkáchENIQA musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Stránkách ENIQA. ENIQA s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek ENIQA.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý Uživatel užívá Stránky ENIQA na vlastní riziko. ENIQA s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek ENIQA. ENIQA s.r.o. dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek ENIQA a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. ENIQA nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek ENIQA a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. ENIQA neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Stránkách ENIQA. ENIQA s.r.o. není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. ENIQA s.r.o. neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách ENIQA.

Odkazy a propojení s jinými www stránkami

ENIQA s.r.o. neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek ENIQA, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. ENIQA s.r.o. neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na StránkyENIQA, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. ENIQA s.r.o. neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

Ochrana osobních informací

Společnost ENIQA s.r.o, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, IČ: 03385833 (dále správce) se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. Správce se zavázal chránit vaše (dále uživatel) osobní údaje, uživatel souhlasí s uchováním a zpracováním poskytnutých údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů správcem informací pro účely zasílání obchodních sdělení a obchodního kontaktu, pro vyřizování požadavků uživatele v jeho zájmu a to na dobu, kdy subjekt údajů (uživatel) přímo doručí správci informaci emailem, či jiným způsobem o tom, že si nadále nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem zasílány.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

V případě Registrovaného přístupu má ENIQA s.r.o. právo používat Údaje poskytnuté v této souvislosti uživatelem následujícím způsobem:
a) použití pro marketing v rámci ENIQA s.r.o. a dalších právnických osob – společností společníků a zasílání obchodních sdělení;
b) použití pro identifikaci čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a nastavení personalizované stránky Portálu.
ENIQA s.r.o. je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci. V případě zániku registrace budou shromážděné osobní údaje likvidovány, ledaže povinnost uchovat Údaje vyplývá ze zákona. Fyzické osoby poskytující údaje osobní povahy mají veškerá práva podle Zákona, zejména právo na informace podle § 21 uvedeného zákona.

ENIQA s.r.o. informuje Uživatele o tom, že Uživatel má právo přístupu k jím poskytnutých osobním údajům, dále právo na opravu jím poskytnutých osobních údajů. Pakliže Uživatel zjistí nebo se domnívá, že ENIQA s.r.o. nebo jakákoli jiná osoba zpracovávající v souladu s ujednáními v této sekci jím poskytnuté osobní údaje, provádí zpracování Uživatelem poskytnutých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat tyto osoby o vysvětlení, požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, tj. zejména požadovat blokování poskytnutých osobních údajů, provedení jejich opravy, jejich doplnění či likvidaci. Nebude-li Uživateli vyhověno, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


    Všechna pole jsou povinná.

    Podmínky užití a Ochrana osobních informací